Netwerk leren

Informeel leren, ofwel het leren door uitwisseling van kennis en ervaring tussen collega’s, wordt in steeds meer organisaties onderkend als een belangrijke vorm van professionalisering, naast de meer formele professionalisering in de vorm van trainingen of opleidingen. Dit informele leren is vooral van belang in professionele beroepen waarin veel praktijkkennis nodig is om
het werk goed te kunnen doen, bovenop de formele kennisbasis. Het onderwijs en de zorg zijn voorbeelden, waar veel belangstelling is voor het ontwikkelen van vormen van  professionalisering die uitgaan van informeel leren. Leren in netwerken is een vorm van informeel leren die binnen een bepaald verband plaatsvindt.

Traditioneel zijn conferenties en vergaderingen typische momenten voor kennisdelen en uitwisseling. Bij de Sallandse dialoog, een publiek private samenwerking van 35 organisaties werkte dat uitstekend, ware het niet dat tussen de workshops door, het enthousiasme van het moment weer wegzakte. Daarvoor is door CPC het sociale enterprise platform Harmonics ingezet als platform voor samenwerking en kennis en informatiedeling. De community of practice die daarin is ontstaan, met meer dan 250 deelnemers is een inspirerende bron van informele kennis en informatie geworden die dagelijks wordt gevoed en waarmee deelnemers korte lijntjes  ontwikkelen naar de juist professionals.